close
FOLLOW US ON 

กรมการท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน มอบจักรยานและเสื้อชูชีพแก่ตลาดน้ำตลิ่งชั่น

กรมการท่องเที่ยว สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน

มอบจักรยานและเสื้อชูชีพแก่ตลาดน้ำตลิ่งชั่น

เพื่อเน้นเที่ยวชุมชนอย่างปลอดภัย กระจายรายได้และถ่ายทอดความรู้

กรมการท่องเที่ยว สนับสนุนท่องเที่ยวชุมชนมีมาตรฐานปลอดภัยสร้างความมั่นใจนักเที่ยวมากขึ้น
นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธี ส่งมอบจักรยานและเสื้อชูชีพ ให้ประธานประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชันตามโครงการอุดหนุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เปิดเผยว่า “กรมการท่องเที่ยวได้เริ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึงปัจจุบัน เพื่อให้มีการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่นและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะเน้นการพัฒนาทั้งด้านกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีองค์ความรู้ที่จำเป็น เช่น การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บุคลากรในชุมชนสามารถบริหารจัดการแห่ลงท่องเที่ยวด้วยตนเองได้และมีความยั่งยืนต่อไป”

  

 

โดยมี พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว และนายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว รวมถึงตัวแทนประชาคมตลาดน้ำตลิ่งชันร่วมในพิธีรับมอบอย่างพร้อมเพรียง  พล.ต.ต.ประเสริฐ กล่าวว่า ในส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางน้ำนั้น การสวมเสื้อชูชีพจะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุลงได้ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเข้มงวดให้ตนเองและนักท่องเที่ยวสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวมากขึ้น.

 

 

Leave a Response