close
FOLLOW US ON 

จังหวัดปทุมธานีจัดโครงการ “Food and Beverage innovation”

จังหวัดปทุมธานีได้จัดทำ โครงการ Food and Beverage innovation

ซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าอาหารหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามหลักการนำอุปสงค์นำการค้า โดยภายในโครงการจะมีการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น การประชุมกลุ่มเป้าหมาย, กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop), การอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตความรู้ด้านเทคนิคในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมอาหาร อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม

ซึ่งได้นำวัตถุดิบในจังหวัดปทุมธานีมาพัฒนาเป็นสินค้านวัตกรรม โดยนำวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปทุมธานีและมีการเพาะปลูกในจังหวัดปทุมธานีมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้านวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าได้ จนเกิดเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบ (Prototype) 10 รายการ
แล้วพบกัน เร็วๆนี้ กับ สินค้านวัตกรรม
1.ก๋วยเตี๋ยวเรือฟรีซดรายกึ่งสำเร็จรูป
2.ผลไม้ฟรีซดรายอัดเม็ด
3.ชาดอกบัวผสมใบเตย
4.แกงส้มมอญสำเร็จรูป
5.เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องพลาสเจอร์ไรซ์
6.นมกล้วยหอมโปรตีนสูง
7.ผลิตภัณฑ์ธัญพืช
8.ซอสเมล่อน
9.ไส้เบอร์เกอร์ปลาดุกสมุนไพรแช่เยือกแข็ง
10.กล้วยน้ำว้าแช่เยือกแข็ง CUBE Ball

Leave a Response

error: Content is protected !!