close
FOLLOW US ON 

Chiangmai Smart Bus Stop

ระบบขนส่งของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบ เพื่อรองรับก่ีขยายตัวของเมืองซึ่งเติบโตแบบก้าวกระโดด RTC เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับชาวเชียงใหม่ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ

Leave a Response